Vybavenie žiadostí

 

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Pri podávaní žiadostí do zariadenia SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS  sa postupuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

1. V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby  v Špecializovanom zariadení  podáva žiadosť o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Úrad Košického samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí. (448/2008 Z.z. § 81)

            K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Špecializovanom zatiadení   je občan povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je vydané na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

            Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí  KSK.

            Podkladom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárského posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Úradom KSK na základe podanej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

 

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba pobytovou sociálnou službou, alebo ambulatnou sociálnou službou fyzickej osobe,

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie alebo organický psychosyndróm.

web.vucke.sk/sk/kompetencie/socialne-veci/poskytovanie-socialnych-sluzieb/tlaciva-stiahnutie/

 

2. V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov sa obracia  na mestský, obecný úrad v mieste trvalého bydliska so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (448/2008 Z.z. §80)

 

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3,  alebo

     b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.