Povinné informácie

Krízový plán

 
 
 

Zriaďovacie listina

 
 

Etický kódex

 
 

Smernica dary

 
 
 

Smernica o slobodnom prístupe k informáciam

 
 

Vybavovanie sťažností

 
 
 

GDPR - Informačná povinnosť

 
 
 

Podávanie podnetov o protispoločaénskej činnosti pre zamestnancov KSK a OvZP

web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/prevencia-kriminality/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/