Priemerná mesačná úhrada úhrada v zariadení

SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18,

Rožňava je:

  • celoročný pobyt: 286.- €

  • ambulantá forma ŠZ: 70,60 €

 

Podľa VZN KSK č.3/2014 z 28. apríla 2014, www.vucke.sk  https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn-c-3-2014.html

 

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2018

Domov sociálnych služieb :                  922,41 € 

Špecializované zariadenie :                1157,85 € 

Zariadenie podporovaného bývania :   498,85 € 

Zariadenie pre seniorov     :                  908,03 €