Priemerná mesačná úhrada úhrada v zariadení

SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS, Betliarska 18,

Rožňava je:

  • celoročný pobyt: 286.- €

  • ambulantá forma ŠZ: 70,60 €

 

Podľa VZN KSK č.17/2012 z 22.októbra 2012, www.vucke.sk  https://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn-2012.htm

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2016

 

web.vucke.sk/files/socialne_veci/financovanie/financovanie-2016/sprava_o_vyske_beznych_vydavkov_2016.pdf

 

 

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017

Špecializované zariadenie :              10 519,93 €  na PSS /rok

Zariadenie pre seniorov     :                 9 996,98 €  na PSS/rok

Domov sociálnych služieb :               11 509,22 €  na PSS/rok

Zariadenie podporovaného bývania :  4 117,03 €  na PSS/rok