POSKYTOVANIE SLUŽIEB 

 

SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS

poskytuje svoje služby podľa zákona  č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje.

 

SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS

 poskytuje svojim prijímateľom sociálnej služby :

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálnu rehabilitáciu,
 • kompexnú ošetrovateľskú starostlivosť,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • rozvoj pracovných zručností,  
 • arteterapiu,
 • tréning pamäti,  
 • tréning pamäti pre klientov s poruchami pamäti,
 • tanečno-pohybovú terapiu,
 • náboženské dopoludnia,
 • dopoludnia so psíkom,
 • kultúrnu a záujmovú činnosť,  
 • podporu účasti na spoločenskom živote,
 • vykonávanie individuálnych rozhovorov a individuálnych plánov,
 • psychologické služby,
 • rezonačná muzikoterapia,
 • muzikoterapia,
 • bazálna stimulácia,
 • snoezelen,
 • adaptačný proces,         
 • upratovanie,
 • pranie,  
 • žehlenie.
 • osobné vybavenie,