Voľné pracovné miesta

SESTRA

 

 

SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, Rožňava oznamuje, že disponuje voľným pracovným miestom pre pracovnú pozíciu „sestra“ s nástupom od 1. 1. 2021. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

Odborná spôsobilosť:

a)      úplné stredné odborné vzdelanie na SZŠ v študijných odboroch zdravotná sestra, všeobecná sestra alebo

b)      vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná všeobecná sestra alebo

c)       vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom odbore ošetrovateľstvo alebo

d)      vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo.

 

·         Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

·         Zdravotná spôsobilosť,

·         Registrácia v komore sestier

·         Bezúhonnosť

·         Ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni.

 

Iné kritériá a požiadavky:

·         osobnostné a morálne predpoklady,

·         schopnosť pracovať v tíme,

·         empatia, komunikatívnosť, svedomitosť,

·         samostatnosť, zodpovednosť a dôslednosť.

 

Požadovné doklady:

 

·         Žiadosť o prijatie do zamestnania,

·         Profesijný životopis,

·         Kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní preukazujúcich odbornú spôsobilosť na výkon sestry,

·         Písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Plat:

·         v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  - platová trieda 4,6 podľa dosiahnutého vzdelania, platový stupeň podľa odbornej praxe, od 706,20 Eur.

Uchádzači môžu zaslať svoju žiadosť   na adresu: SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01  Rožňava, alebo elektronicky na adresu erika.mitrikova@vucke.sk do 16. 12. 2020.

Na pracovný pohovor budú pozvaní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miesto. Uchádzači budú kontaktovaní telefonicky.

Informácia o spracovaní osobných údajov:

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 odst.  písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: SUBSIDIUM - personalista
Zverejnil: Mgr. Ján Hunyák

Vytvorené: 25. 03. 2019 13:00
Upravené: 10. 12. 2020 08:15