Odľahčovacia služba

 

Poskytovanie odľahčovacej služby podľa §54 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

                              

1.        Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú  osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom  fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2.        Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3.        Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni v rozsahu uvedeného v § 54 ods. 3 a 4 zákona.

 

Podmienkou nároku na poskytnutie  odľahčovacej služby je posudok vydaný príslušným úradom práce.

 

Odľahčovacia služba sa poskytne  opatrovanej osobe v zariadení formou sociálnej služby, ktorú dané zariadenie poskytuje v súlade s registrom poskytovateľov sociálnych služieb  a s cieľovými skupinami, ktorým sa služba v zariadení poskytuje, a ktoré má poskytovateľ zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom KSK.

 

Odľahčovacia služba sa poskytne iba v prípade, ak má zariadenie voľné miesto.

 

Odľahčovania služba sa poskytuje na základe podania písomnej žiadosti záujemcom o poskytnutie odľahčovacej služby (t.j. osoby, ktorá poskytuje opatrovanie). Žiadosť je možné podať poštou alebo osobne v zariadení, v ktorom žiada poskytnúť odľahčovaciu službu.

 

4.        K žiadosti je žiadateľ povinný priložiť:

-          fotokópiu posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorom je uvedený stupeň odkázanosti (ak bol posudkom určený),

-          potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o vyplácaní peňažného príspevku na opatrovanie (príp. kópiu rozhodnutia),

-          čestné prehlásenie osoby, ktorej nevznikol nárok na poberanie peňažného príspevku na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, spolu s kópiou rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že mu príspevok na opatrovanie nebol priznaný,

-          potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorej sa bude poskytovať sociálna služba.

 

 

Bližšie inforácie: 058/732 14 35

                             0948 773 486

                             0914 331 546


   ŽIADOSŤ O ZABEZPEČENIE SLUŽBY 2019 .pdf (246024)