SUBSIDIUM

   

SUBSIDIUM – latinský výraz, ktorý v sebe zahŕňa niekoľko významov, ale predovšetkým sa jedná o plnovýznamové slovo, ktoré zamená: POMOC, VÝPOMOC, ASISTENCIU, OPORU, PODPORU.

Tieto významové pojmy plne vystihujú zameranie zariadenia – poskytovanie sociálnych služieb. Názov vystihuje všetky atribúty činnosti zariadenia nielen v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

Sme moderným poskytovateľom sociálnych služieb, ktorý dáva priestor pre sebarealizáciu prijímateľom sociálnej služby, ale aj personálu ako podporného prostriedku pre zabezpečenie kvality života prijímateľom sociálnej služby .

SUBSIDIUM – Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov v Rožňave /ďalej SUBSIDIUM/ je rozpočtová organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom.

Zariadenie SUBSIDIUM poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

        Zariadenie SUBSIDIUM - špecializované zariadenie poskytuje za podmienok ustanovených zákonom ambulantnú(denný pobyt) a celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a má zdravotné postihnutie ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie a hluchoslepota.

        Zariadenie SUBSIDIUM ako špecializované zariadenie poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť, utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

        Zariadenie SUBSIDIUM - zariadenie pre seniorov poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Zariadenie SUBSIDIUM ako zariadenie pre seniorov poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje  záujmovú činnosť, utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

    

Organizačnou súčasťou zariadenia SUBSIDIUM, ktorá nemá právnu subjektivitu, je:

       Zariadenie podporovaného bývania - poskytuje za podmienok ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

        Zariadenie SUBSIDIUM – zariadenie podporovaného bývania poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby poskytuje, sociálne poradenstvo, ubytovanie a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú podmienky na prípravu stravy, vykonáva sociálna rehabilitácia. 

        


informácie v maďarčine


SUBSIDIUM.pdf (425416)