Vážení priatelia !

Uchádzame sa o Vašu priazeň a priazeň Vašich priateľov, kolegov i známych pri určovaní  poukázania 2%(3%) zaplatenej dane za rok 2019.


Niečo o nás:

      Hlavným poslaním občianského združenia JESEŇ ŽIVOTA je chrániť a presadzovať práva i záujmy prijímateľov sociálnej služby (ďalej iba obyvatelia) zariadenia SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS  Rožňava (ďalej iba SUBSIDIUM), spolupracovať a poskytovať pomoc členom ich rodiny.


Základným cieľom združenia v zariadení SUBSIDIUM je:

   a)    zlepšovať kvalitu života našich obyvateľov
   b)    obnovovať, podporovať a udržiavať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu našich obyvateľov
   c)    skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby pre seniorov, predovšetkým pre našich obyvateľov s ťažkým zdravotným postihnutím
   d)    pomáhať našim obyvateľom v procese integrácie a sebarealizácie v spoločnosti
   e)    realizovať všestranné voľno časové aktivity primerané záujmom a možnostiam našich obyvateľov
   f)    sociálnym tréningom zabezpečovať získavanie sociálnych zručností, pocit uspokojenia vlastnej identity, možnosť seba presadzovania
   g)    získavanie a zaškolenie dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri starostlivosti o našich obyvateľov pri jednoduchých aktivitách (sprevádzanie na      prechádzkach, čítanie, oboznamovanie s aktuálnymi spoločenskými udalosťami a pod.)
   h)    vytváranie priaznivých ekonomických predpokladov pre činnosť združenia
   i)    ochrana práva a oprávnených záujmov našich obyvateľov.

 

Naše motto: 

„Starneme všetci“....       „Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti , že nie je sám.“

                          
Prečo by ste mali podporiť práve nás? 

          Svojim rozhodnutím o pridelení 2%(3%) dane nám pomôžete pri získavaní finančných prostriedkov a prispejete k napĺňaniu nášho poslania i základných cieľov,  za čo Vám občianske združenie vyslovuje úprimné poďakovanie.

 

         Na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2%(3%) zaplatenej dane fyzickej osoby je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré Vám na základe Vašej žiadosti o ročné zúčtovanie dane vydá mzdová účtovníčka zamestnávateľa. K tomuto potvrdeniu je potrebné vyplniť vyhlásenie o poukázaní sumy 2%(3%) zaplatenej dane za rok 2018. Toto vyhlásenie o poukázaní sumy 2%(3%) zaplatenej dane za rok 2018 je potrebné do 26. 04 .2019 doručiť na Daňový úrad.
        Tlačivá VYHLÁSENIE o poukázaní sumy 2%(3%) zaplatenej dane, si môžete vyzdvihnúť na Vrátnici  zariadenia SUBSIDIUM alebo stiahnuť z www.subsidium.webnode.sk.

                                                                                                                               Ing. Mária Wernerová v.r.
                                                                                                                                           štatutár OZ
 

 Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2018.pdf (82891)

Vyhlásenie-2018.pdf (168933)