Jeseň života – občianske združenie priateľov domova dôchodcov

     Betliarska 18, 048 01 Rožňava,      IČO: 42101697

 

 

 

Občianske združenie priateľov domova dôchodcov Jeseň života pracuje pri zariadení SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS  v Rožňave.
Základným poslaním občianského združenia Jeseň života je chrániť a presadzovať práva a záujmy prijímateľov sociálnej služby (ďalej len obyvateľov) zariadenia SUBSIDIUM - ŠZ a ZpS   v Rožňave(ďalej len SUBSIDIUM), spolupracovať a poskytovať pomoc členom ich rodiny.
 
Základným cieľom občianského združenia je:
  • zlepšovať kvalitu života obyvateľov v zariadení SUBSIDIUM , obnovovať, podporovať a udržiavať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu obyvateľov   v zariadení SUBSIDIUM
  • skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby pre seniorov, predovšetkým pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
  • pomáhať obyvateľom zariadenia SUBSIDIUM  v procese integrácie a sebarealizácie v spoločnosti
  • realizovať všestranné voľno-časové aktivity primerané záujmom a možnostiam seniorov
  • sociálnym tréningom zabezpečovať získavanie sociálnych zručností, pocit uspokojenia vlastnej identity, možnosť sebapresadzovania,
  • získavať a zaškoliť dobrovoľníkov, ktorí budú nápomocní pri starostlivosti o seniorov pri jednoduchých aktivitách /sprevádzanie pri prechádzkach, čítanie, oboznamovanie sa s aktuálnymi spoločenskými udalosťami a pod./
  • vytvárať priaznivé ekonomické predpoklady pre činnosť združenia
  • ochraňovať práva a oprávnené záujmy svojich členov.  

IČO: 42101697

 
 
 

HOSPODÁRENIE OZ

 

Správa o hospodárení 2018

 

Správa o hospodárení 2019

 

Správa o hospodárení 2020