SUBSIDIUM – ŠZ a ZpS  Rožňava

poskytuje aj ambulantnú formu špecializovaného zariadenia

 

 

je pre všetkých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a potrebujú aktivizáciu a odbornú starostlivosť.

Pre prijímateľa sociálnej služby to prináša  udržiavanie mentálnych a fyzických schopností, psychickej pohody, aktivizačný a terapeutický program a po skončení denného pobytu návrat do známeho domáceho prostredia.

Pre rodinu prináša možnosť pokračovať v zamestnaní rodinného príslušníka, podporu rodinnej súdržnosti, oddialenie predčasného umiestnenia v zariadení sociálnych služieb, regeneráciu síl opatrovateľa počas pracovných dní.

 

 

V našom zariadení poskytujeme
Komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť:

• bazálnú stimuláciu - nefarmakologický  prístup v ošetrovateľskej starostlivosti


Rehabilitačnú    činnosť 
Sociálne poradenstvo

Sociálnu rehabilitáciu:
 •  rozvoj pracovných zručností 
 • arteterapiu
 • tréning pamäti 
 • reminiscenčnú terapiu
 • tanečno-pohybové dopoludnie
 • muzikoterapiu
 • rezonančnú muzikoterapiu
 • náboženské dopoludnia
 • dopoludnie so psíkom
 • kultúrnu a záujmovú činnosť
 • podporu účasti na spoločenskom živote
 • snoezelen