Vybavenie žiadostí

 

Postup pri podávaní žiadosti občana o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Pri podávaní žiadostí do zariadenia SUBSIDIUM - ŠZ, ZpS a DSS sa postupuje podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

1. V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby  v Špecializovanom zariadení a Domove sociálnych služieb, podáva žiadosť o uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na Úrad Košického samosprávneho kraja - odbor sociálnych vecí. (448/2008 Z.z. § 81)

            K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v domove sociálnych služieb  je občan povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je vydané na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

            Správnym orgánom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je v zmysle zákona o sociálnych službách miestne príslušný vyšší územný celok. Občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK, podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na odbor sociálnych vecí  KSK.

            Podkladom na vydanie „rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je vyhotovený na základe lekárského posudku a sociálneho posudku. Je spracovaný Úradom KSK na základe podanej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

 

2. V prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov (domov dôchodcov) sa obracia občan na mestský, obecný úrad v mieste trvalého bydliska so žiadosťou o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. (448/2008 Z.z. §80)

 

 

 

 

Špecializované zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Domov sociálnych služieb

 V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo
  2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.

 

 

Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3,  alebo

     b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.